wsgidav.server.ext_wsgiutils_server.ExtServer.timeout#

ExtServer.timeout = None#